jueves, 31 de enero de 2019

LA FRANCMASONERÍA EN AMÉRICA LATINA

IDEALISMO, COMPLEJIDADES Y PODER
          
Por Iván Herrera Michel
      
La española MASONICA.ES acaba de publicar el libro “La Francmasonería en América Latina. Idealismo, Complejidades y Poder”, que es la versión en castellano del que publicó en francés Éditions Dervy en el año 2017 bajo el título “L'Amérique Latine et la Caraïbe des lumières: une franc-maçonnerie d'influence”.
                  
He tenido el honor de participar en el grupo de investigadores invitados incluidos en este libro excepcional de Alain de Keghel, quien fuera durante un largo periodo Gran Comendador del Supremo Consejo del Rito Escocés Antiguo Aceptado (REAA) del Gran Oriente de Francia, reconocido autor de varios libros relativos a la Orden Masónica y miembro de varias sociedades científicas. El texto en español tiene 420 páginas, y se puede comprar fácilmente en los sitios web de MASÓNICA.ES y AMAZON.COM.
    
La edición en francés trae un prefacio del historiador Pierre Mollier, Director de la Biblioteca
Alain de Keghel
y Conservador del Museo de la Francmasonería del Gran Oriente de Francia, y la versión en español del historiador portugués Fernando Marques da Costa, autor de varios libros de historia contemporánea y sobre la Masonería. Circunstancia, que constituye una prenda de garantía de la seriedad del contenido.
         
En palabras de los presentadores, el libro es:
       
“Una excepcional obra colectiva que, de la mano de auténticos expertos en la materia, estudia en profundidad el panorama masónico del inmenso territorio de América Latina, situando al lector frente a una mitología teñida de idealismo, masonería y poder. Una oportunidad para retrasar la influencia de la Ilustración y las ambiciones de emancipación, teniendo como rasgo común la Revolución Francesa y los ideales de varios de los personajes legendarios de la historia: Simón Bolívar, Bernardo O’Higgins, Francisco de San Martín, José Martí, Benito Juárez y José Garibaldi. Una lectura historiográfica masónica bajo la dirección de Alain de Keghel a través de una perspectiva de análisis clara, documentada e instructiva de la masonería contemporánea en América Latina. El importante repertorio de archivos empleados, ha permitido contextualizar el papel de las logias y de los francmasones en la sociedad civil latinoamericana, siguiendo así la línea de los desafíos metodológicos emprendidos por la historiografía masónica de los últimos veinte años. Los autores que han contribuido en este proyecto, académicos, historiadores, investigadores, diplomáticos, han asumido el reto de llevar a cabo un inventario académico que permita medir la realidad de la Orden Masónica en estas amplias regiones del mundo a través de una lectura transversal entre cuestiones geopolíticas y cuestiones masónicas.”
         
La obra gira en torno a los siguientes siete ejes temáticos que constituyen otros tantos núcleos estructurales de la exposición:
          
CAPÍTULO I: LA MASONERÍA EN MEXICO  
   
CAPÍTULO II: LA FRANCMASONERIA EN CENTROAMÉRICA
   
CAPÍTULO III: LA FRANCMASONERÍA EN GUYANA Y LAS ANTILLAS FRANCESAS
          
CAPÍTULO IV: CUBA Y HAITI, LAS ISLAS DONDE SE ENCUENTRAN LAS INFLUENCIAS MASÓNICAS
            
CAPÍTULO V: AMÉRICA DEL SUR SEPTENTRIONAL Y OCCIDENTAL
          
CAPÍTULO VI: LA FRANCMASONERÍA EN BRASIL
          
CAPÍTULO VII: EL CONO SUR, RELACIONES DE VECINDAD MUY COMPLICADAS
                
                   
                    


viernes, 4 de enero de 2019

L'EGREGOR (Catalá)

         
Por Iván Herrera Michel y fraternal traducción al Catalán por J.M. en MASONERÍA BCN 
                         

Només com una representació subtil podríem assumir aquest "ànima fusionada", "sentiment col·lectiu", "ment grupal", "metabolisme corporatiu", "esperit comú", ... anomenat egrègor (o egrègora) que acompanya les reunions Maçòniques influenciant les seves Tingudes.

                   
Enmig de ritus, normes i estàndards, l'egrègor acaba sent un constructe dels estats d'ànim, trets, conviccions, emocions i repertori conductual dels que assisteixen a les Tingudes, que actua en el marc d'un decòrum de definicions acceptades i mútues fertilitzacions .
                   
Però no és un fenomen exclusiu de la Maçoneria, ni s'ha de confondre amb l'inconscient col·lectiu, que paral·lelament acompanya els treballs.
                    
És una espècie d'hàlit anímic que trobem igualment en les 'inxades' d'un equip de futbol, en un club de fans, en la conxorxa d'una cantonada de barri, en un grup d'oració, en un bar de tangos, a les set voltes a la Kaaba, a la seu d'un partit polític, en un convent de monges, en les reunions gremials, en els sindicats d'obrers, en els afiliats a un cinema club, al pati d'una presó ...
                        
I com els Maçons es reuneixen, més o menys els mateixos, al llarg d'un bon temps,  aquest egrègor tendeix a posseir cert grau de permanència i característiques pròpies. Encara que, l'experiència mostri que va variant al ritme de les circumstàncies i els nous membres.
                    
Podem assumir l'egrègor des de la filosofia, la psicologia, la racionalitat, o la inspiració comú ... o percebre-ho surant en l'aire, cenyit de versos o punyals, sobre el brodat de relacions amistoses o discrepants. 
                      
De qualsevol manera, és una representació intangible a la manera d'un paisatge, contínuament únic, però sempre variat, de vegades incomprensible, de vegades explicatiu, de vegades dotat de parles o saturat de silencis, de vegades efímer, però sempre diferent als arbres, núvols, rius, muntanyes, barrancs i prats que l'acoloreixen dispensant matisos, bellesa, feresa o raons.
                            
Quan és agradable permet "habitar junts i en harmonia", oferint una progressió de sentits al rusc.
                    
                      
                      
                   


L'ÉGRÉGORE


Por Iván Herrera Michel y fraternal traducción al francés de Serge Llorca
                       
Serge Llorca
Miremont, Midi-Pyrenees, France
Ce n’est qu’en tant que représentation subtile que nous pouvons supposer «âme fusionnée», «sentiment collectif», «esprit de groupe», «métabolisme corporatif», «esprit commun», ... appelé égrégore qui accompagne les réunions maçonniques influençant leur Tenues.                Au milieu des rites, des normes et des standards, l'égrégore finit par être une construction des états d'esprit, des traits, des convictions, des émotions et du répertoire comportemental de ceux qui fréquentent les Tenues, qui agit dans le cadre d'un décorum de définitions acceptées et de fécondations mutuelles.               Mais ce n’est pas un phénomène exclusif de la franc-maçonnerie, il ne faut pas non plus le confondre avec l’inconscient collectif, qui accompagne parallèlement les Travaux.                  C’est une sorte de souffle profond que l’on retrouve également chez les fans d’une équipe de football, dans un fan club, dans les bandes de copains de quartier, dans un groupe de prière, dans un bar de tango, dans les sept tours de la Kaaba, au siège d'un parti politique, dans un couvent de religieuses, dans des réunions syndicales, dans des syndicats de travailleurs, dans les affiliées d'un club de cinéma, dans la cour d'une prison ...              Et comme les maçons qui se rencontrent sont plus ou moins les mêmes, l'égrégore a tendance à posséder sur une longue période, un certain degré de permanence et ses propres caractéristiques. Bien que l'expérience montre que cela varie selon les circonstances et les nouveaux membres.              Nous pouvons assumer l'égrégore de la philosophie, de la psychologie, de la rationalité ou d'une inspiration commune ... ou le percevoir flotter dans les airs, enveloppé dans des paroles d'amour ou accérées, dans le cadre de relations amicales ou divergentes.                  En tout cas, il s’agit d’une représentation intangible à la manière d’un paysage, toujours unique, mais toujours variée, parfois incompréhensible, parfois explicative, parfois dotée de paroles ou saturée de silences, parfois éphémère, mais toujours différente des arbres, des nuages, des rivières, des montagnes, des ravins et des prairies qui le colorent, lui donnant des nuances, une beauté, une férocité ou des raisons.               "Quand il est agréable il permet "d'habiter ensemble et en harmonie", offrant une progression des sens à la ruche."
                            
                 
           

Administrar


Mostrar más reacciones

miércoles, 2 de enero de 2019

EL EGREGOR

            
Por: Iván Herrera Michel
               
Solo como una representación sutil podríamos asumir ese “alma fusionada”, “sentimiento colectivo”, “mente grupal”, “metabolismo corporativo”, “espíritu común”, … llamado egregor (o egregora) que acompaña las reuniones Masónicas influenciando sus Tenidas.
                 
En medio de ritos, normas y estándares, el egregor termina siendo un constructo de los estados de ánimo, rasgos, convicciones, emociones y repertorio conductual de quienes asisten a las Tenidas, que actúa en el marco de un decorum de definiciones aceptadas y mutuas fertilizaciones.                                        
                                                    
Pero no es un fenómeno exclusivo de la Masonería, ni debe confundirse con el inconsciente colectivo, que paralelamente acompaña los trabajos. 

Es una especie de hálito anímico que encontramos igualmente en las hinchadas de un equipo de fútbol, en un club de fans, en el compadreo de una esquina de barrio, en un grupo de oración, en un bar de tangos, en las siete vueltas a la Kaaba, en la sede de un partido político, en un convento de monjas, en las reuniones gremiales, en los sindicatos de obreros, en los afiliados a un cine club, en el patio de una cárcel…
                                      
Y como los Masones se reúnen, más o menos los mismos, a lo largo de un buen tiempo, el egregor tiende a poseer cierto grado de permanencia y características propias. Aunque, la experiencia muestre que va variando al ritmo de las circunstancias y los nuevos miembros. 

Podemos asumir el egregor desde la filosofía, la psicología, la racionalidad, o la inspiración común… o percibirlo flotando en el aire, ceñido de versos o puñales, sobre el bordado de relaciones amistosas o discrepantes. 

De cualquier modo, es una representación intangible a la manera de un paisaje, continuamente único, pero siempre variado, a veces incomprensible, a veces explicativo, a veces dotado de hablas o saturado de silencios, a veces efímero, pero siempre distinto a los arboles, nubes, ríos, montañas, barrancos y prados que lo colorean dispensándole matices, belleza, fiereza o razones. 

Cuando es agradable permite “habitar juntos y en armonía”, ofreciendo una progresión de sentidos a la colmena.